top of page

(specific) Covid-1

สาธารณะ·สมาชิก 575 คน

🇹🇭ตอนนี้พี่น้องคนไทยใครที่ยังอยู่เมืองไทย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน!ออกแล้วนะครับ 24/03/2020 มีผลบังคับใช้26/03/2020วางแผนการเดินทางดีๆนะ 🇹🇭


เกี่ยวกับ

ร่วมกันแชร์ข่าวสารต่างๆ ในสถานการ์ณวิกฤต ไวรัสโคโรน่า Covid-...

คน

bottom of page